fbpx

Algemene voorwaarden

Handelsnaam OnlineCursusWebsites

Website meditaties-voor-kinderen.nl

Email sleepyfox@meditaties-voor-kinderen.nl

KvK 6075137

Rekeningnummer (IBAN) NL50KNAB 0256 1749 38

Welkom bij Meditaties-voor-Kinderen!

Deze gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk en regelen de relatie tussen jezelf en Meditaties-voor-Kinderen en hebben als zodanig invloed op je wettelijke rechten en plichten. Dus neem alstublieft, voordat je de prachtige wereld van Sleepy Fox betreedt, een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Gebruikersovereenkomst

Meditaties-voor-Kinderen (hierna “MvK” of “wij”) biedt een digitale service waarmee je (hierna en afwisselend “je” of de “Gebruiker”) meditaties kunt beluisteren op je desktop, tablet of mobiele telefoon.

Door middel van het aanmaken van een account, een Gratis account, sluit je een bindende overeenkomst met MvK en ga je ermee akkoord en aanvaardt je je te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Je erkent en stemt ermee in dat MvK je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid van MvK.

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van MvK en eventuele aanvullende voorwaarden van MvK worden hierna gezamenlijk de “Voorwaarden” genoemd. De geldende versie van de Voorwaarden kan te allen tijde worden gevonden op de MvK-website.

Persoonsgegevens

1.1 – Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de Voorwaarden, een abonnement of het opzetten van een account bij MvK, moet je: a) minimaal achttien (18) jaar oud zijn en/of de (wettelijke) bevoegdheid hebben om deze overeenkomst bij wet aan te gaan in het land waar de service aan je ter beschikking wordt gesteld. b) ermee instemmen om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

1.2 – Je moet MvK ook voorzien van correcte informatie over je wanneer je een account bij ons registreert en correcte contactgegevens en een geldige betaalmethode opgeven. Het is een vereiste voor je toegang tot en gebruik van de service om akkoord te gaan met de voorwaarden en om dergelijke informatie te verstrekken. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je de service of de functies ervan niet gebruiken en evenmin de inhoud gebruiken die in de service wordt aangeboden.

Service

2.1 – MvK biedt een digitale abonnementsservice waarmee je als abonnee meditaties kunt beluisteren via desktop, tablet of je mobiele telefoon.

2.2 – Om gebruik te kunnen maken van de service, moet je een op internet aangesloten apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van MvK. MvK zal haar best doen om je, via e-mail, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die je technische mogelijkheden om de service te gebruiken kunnen beperken.

Abonnementen

3.1 – MvK  behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de service aan te bieden via verschillende soorten abonnementsplannen, dit zijn onder andere (maar zijn niet beperkt tot): promotieplannen, plannen verstrekt door (of gebundeld met) derden.

3.2 – MvK  behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, nieuwe plannen toe te voegen, bestaande plannen te verwijderen of van tijd tot tijd functies van dergelijke abonnementen te wijzigen.

3.3 – Kijk in de winkel van de MvK-website voor actuele informatie over prijzen en elk type abonnement.

3.4 – Informatie over je huidige abonnement is beschikbaar bij het inzien van je account op de MvK-website (door je aan te melden bij je MvK-account met je gebruikersnaam en wachtwoord en door naar “mijn account pagina” te gaan).

Gratis Proefabonnement

4.1 – je abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode van de service. Het gratis proefabonnement duurt zolang als aangegeven wanneer je zich abonneert, en is bedoeld als manier om gebruikers de service eenmalig gratis te laten uitproberen.

4.2. – Wanneer je je aanmeldt voor een gratis proefabonnement wordt dit niet automatisch omgezet in een abonnement. je krijgt wel een aanbieding om de service aan te schaffen.

4.3 – Het is de bedoeling van MvK om je het gratis proefabonnement één keer aan te bieden. Een gebruiker die al eerder een gratis proefabonnement heeft geactiveerd kan worden geblokkeerd voor het gebruik van meer gratis proefabonnementen. Of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefabonnement wordt naar eigen goeddunken bepaald door MvK, en MvK mag de mogelijkheid van een gratis proefperiode beperken om misbruik van gratis proefabonnementen en/of inbreuk op de voorwaarden te voorkomen. De gebruiker mag het gratis proefabonnement niet combineren met andere aanbiedingen.

Prijzen en Betalingen

5.1 – MvK werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke al je betalingen worden overgemaakt.

5.2 – Voor aanvang van het abonnement dien je de overeengekomen prijs voor de eerste periode van jouw abonnement, afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten, over te maken aan MvK. Afhankelijk van het soort abonnement, zal MvK vervolgens telkens per maand of per jaar het over de volgende periode(n) verschuldigde bedrag per automatische incasso van jouw rekening af laten schrijven.

5.3 – Prijzen worden weergegeven op de website van MvK. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via creditcard/betaalkaart of andere betaalwijze.

5.4 – Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert MvK dit op de website van MvK in verband met de algemene prijsinformatie. Verder zijn prijzen exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen jou en de betreffende provider.

5.5 – Je schiet toerekenbaar te kort als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum. 

5.6 – Als je in gebreke blijft met betalen behoudt MvK zich het recht voor om je toegang tot de service te beëindigen. Als dit gebeurt, log dan in op de MvK website met je gebruikersnaam en wachtwoord en activeer je abonnement opnieuw vanuit je MvK account onder het gedeelte ‘Mijn account pagina’.

5.7. –  Als je na twee of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kan MvK het abonnement beëindigen. Ook kan MvK vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Ondanks de beëindiging blijf je de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van de looptijd van je abonnement. 

Duur, beëindiging en de gevolgen van beëindiging

6.1 – In de bestelbevestiging van MvK staat hoe lang je abonnement duurt en, eventueel, van welke inhoud je gebruik kunt maken. 

6.2 – Een abonnement dat voor een bepaalde duur is afgesloten, wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement voortijdig is stopgezet zoals hierna beschreven in lid 6.4. 

6.3. – Indien je zelf het abonnement stopzet, of wanneer MvK je toegang tot de service opschort in geval van feitelijk of vermoedelijk onjuist gebruik, ga je ermee akkoord dat MvK niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn en dat MvK geen enkel bedrag dat je reeds hebt betaald zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Je kunt de overeenkomsten op ieder moment stopzetten. 

6.4. – Je kunt je abonnement stopzetten vanuit je MvK account onder het gedeelte ‘Mijn account pagina’. Lukt het opzeggen niet? Dan kan onze klantenservice je helpen, stuur hiervoor een e-mail naar sleepyfox@meditaties-voor-kinderen.nl

Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 – Het auteursrecht van de service is ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers of licentienemers en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago’s en andere intellectuele-eigendomsrechten in de service of in de Inhoud die voor je beschikbaar is binnen de service zijn het eigendom van ons of onze licentiegevers of licentienemers of gelieerde ondernemingen.

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming hiervoor geven mag geen enkel element van de service of de bijbehorende Inhoud worden gebruikt of geëxploiteerd op enige andere wijze dan als onderdeel van de service die aan je onder deze Voorwaarden wordt geleverd.

Ook al bent je de eigenaar van de fysieke dragers waarop elementen van de service aan je worden geleverd, wij behouden de volledige en algehele eigendom van de service en alle daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten. We dragen geen rechten of eigendom van enig deel van de service noch rechten of eigendom van een deel van de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld binnen de service aan je over.

Niets dat wordt geleverd onder een merk dat eigendom is van of in licentie is gegeven door MvK mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van, impliciet of anderszins, een licentie of recht van gebruik van een handelsmerk dat voor je zichtbaar is op of binnen de service.

Rechten en verantwoordelijkheden van MvK

8.1 – Als onderdeel van de levering van de service mag MvK contact met de gebruiker opnemen per email, social media en de telefoon.

8.2 – Alle communicatie tussen MvK en de gebruiker zal in overeenstemming zijn met het Privacy Beleid van MvK.

8.3 – De service is de gehele dag beschikbaar zeven (7) dagen per week. MvK biedt echter geen garantie dat de service altijd vrij van fouten of storingen zal zijn. Als zich fouten of storingen voordoen die van invloed zijn op de service zal MvK in de gelegenheid worden gesteld om deze te verhelpen zonder dat hierbij sprake is van contractbreuk, ofwel inbreuk op deze Voorwaarden. MvK heeft ook het recht om, binnen de grenzen van het redelijke, de service te sluiten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud. 

Rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker

9.1 – Tenzij anders volgt uit toepasselijke aanvullende voorwaarden, mag de gebruiker uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik, meditaties beluisteren en de Inhoud van de service gebruiken. Particulieren en professionele gebruikers van de service kunnen bijvoorbeeld geen meditaties voor een publiek of op een openbare plek afspelen. je account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen. 

Partner professionals

10.1 – Officiële partner professionals hebben de gelegenheid om in hun werksituatie de meditaties af te spelen. Echter het overnemen, opschrijven, zelf opnemen van meditaties met onze teksten wordt zonder onze schriftelijke toestemming gezien als copyrightschending en hiervoor zullen de benodigde vervolgstappen worden genomen. je account zal in zo een geval direct op non-actief worden gezet. Ook hier geldt je account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen.

10.2 – De Gebruiker zal de technische beperkingen die zijn ingesteld om te voorkomen dat de Inhoud van de service wordt gekopieerd niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal geen audio’s, pdf, e-books of andere Inhoud van de service geheel of gedeeltelijk kopiëren.

10.3 – Je erkent en stemt ermee in dat je toegang tot en gebruik van de service in overeenstemming zullen zijn met de voorwaarden. je erkent en stemt hiermee ook in voor iedereen die je toegang verleent tot de service via je account. Toegang tot een andere gebruiker kan alleen door je worden verleend in overeenstemming met de Voorwaarden.

10.4 – Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan MvK worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. je bent verantwoordelijk voor het op de hoogte te stellen van MvK van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name van je e- mailadres. Elke e-mail die MvK naar je e-mailadres stuurt, wordt geacht door je te zijn ontvangen binnen twee (2) dagen na verzending van de e-mail.

10.5 – Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de service krijgt en je verbindt zich ertoe je wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van je zijn gekoppeld geheim te houden zolang je geabonneerd bent op de service.

10.6 – In het geval dat de service, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, wordt je verzocht contact op te nemen met MvK via e-mail, vanaf het e-mailadres dat voor je account is geregistreerd of op andere wijze om ons te informeren of om een klacht in te dienen.

Contractspartij

11.1 – De service wordt aan je aangeboden en ter beschikking gesteld onder de Voorwaarden van MvK, opgericht in Nederland met KvK-nummer 6075137 en bedrijfsadres van Herlaerstraat 23, 5271 HW Sint Michielsgestel. Neem contact op met ons of onze klantenservice door een e-mail te sturen naar sleepyfox@meditaties-voor-kinderen.nl